Okruhy otázok pre uchádzačov na Rybársku stráž

Okruhy otázok pre uchádzačov na Rybársku stráž.

Uchádzač na rybársku stráž je povinný podľa Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 23 ods. 3 písm. f) preukázať odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky na ministerstvom životného prostredia určenej vzdelávacej inštitúcii, pričom obsah vzdelávania určuje § 17 ods. 3 Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


- písm. a) § 17 ods. 3 právne predpisy upravujúce rybárstvo.
Jedná o aktuálne platný zákon a vyhlášku upravujúce rybolov, Stanovy SRZ, vnútrozväzový predpis na vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže.


- písm. b) § 17 ods. 3 ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva.
Jedná sa o Trestný zákon a trestný poriadok, vybrané state správneho poriadku.

Ide najmä § 2, § 3, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, až § 26. § 36 - § 38, § 124 - § 126, § 300 - § 310, § 323 - § 327a Trestného zákona.
Ďalej ide najmä o paragrafy Trestného poriadku § 2, § 17, § 63, § 69, § 127, § 130 - § 131, § 187 - § 189.


- písm. c) § 17 ods. 3 ustanovenia vybraných právnych predpisov upravujúce ochranu vôd a ochranu životného prostredia.
Ide najmä o zákon o ochrane prírody a krajiny, vodný zákon.


- písm. d) § 17 ods. 3 základy biológie a určovanie druhov rýb.