avatar
4 minutové čítanie

Lov z člna od 01.01 do 31.05 na VD - VN?

Lov z člna od 01.01 do 31.05 na VD - VN?

Z viacerých dotazov nielen členov rybárskej stráže uvádzame stanovisko Ing. Tibora Dobiaša - špecialistu pre koncepčné materiály a legislatívne predpisy, odbor koncepcií a implemetácie projektov SRZ Rada Žilina.

V nadväznosti na viaceré žiadosti vo veci ozrejmenia pojmov vodná nádrž a vodnej dielo v rámci ich aplikovania v praxi pri výkone rybárskeho práva, uvádzame nasledovné:

Platí všeobecná zásada, že rybárska stráž poberajúca štatút verejného činiteľa podľa trestného zákona, je pri kontrole dodržiavania rybárskeho práva povinná riadiť sa nie len zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom, ale musí prihliadať aj na všetky, s danou problematikou súvisiace platné právne predpisy, smernice, nariadenia, normy a pod.
V zmysle uvedeného Vám dávam do pozornosti verejne dostupnú normu, konkrétne Slovenskú technickú normu 75 0120 „Vodné hospodárstvo, Hydrotechnika, Terminológia“ a z nej osobitne dva pojmy:
2.3.1.1 vodná nádrž
Priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu alebo ohradzovaním časti územia určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku.
2.3.1.2 vodné dielo⁏ VD
Vodohospodárke dielo budované na toku slúžiace na jeho využitie⁏ hlavnou časťou je vodná nádrž alebo zdrž.
Z obsahu pojmu vodné dielo a jeho časti zvýraznenej podčiarknutím je zrejmé, že Váš výklad, podľa ktorého by malo platiť, „že nakoľko rybársky revír č. 2-0610-1-1
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo, SRZ RADA Žilina nie je označený ako VN - vodná nádrž, možno v ňom loviť z člna aj v januári“ je nesprávny.
Naopak, nakoľko podľa platnej vodohospodárskej nomenklatúry je vodná nádrž hlavnou časťou, tým pádom aj súčasťou vodného diela platí, že na vodné diela z ktorých MŽP SR vytvorilo rybárske revíry a pridelilo v nich užívateľovi rybárske právo sa v rámci používania rybárskeho člna jednoznačne vzťahuje ustanovenie § 18 písm. l) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája zakázané.

Komentáre sú vypnuté autorom